ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีการศึกษา 2563


Go To Top