ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคกศ.บป.รุ่นที่35 ครั้งที่3 ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

  • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2563
  • สมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome
  • สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท
  • เมื่อได้กดเลือกสาขาวิชาแล้ว ต้องทำการชำระค่าสมัครภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่เลือกเท่านั้น!
  • ถ้าชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ จะไม่คืนค่าสมัคร แต่สามารถเลือกสาขาวิชาใหม่
  • สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที
  • ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ในวันถัดมาให้ทำการรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ eduservice.yru.ac.th/entry_online/

*** หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวในการคัดเลือกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้
หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การรับสมัครในครั้งนี้ และผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


Go To Top