ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

IMG

มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการช่วยเหลือ โดยการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2563 กรณีชำระแบบเต็มจำนวน ให้ชำระระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2563 ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2563


Go To Top