ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน


Go To Top