ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เนื่องจากประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ครั้งที่2 มีผลกระทบต่อการยื่นใบสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอปรับเปลี่ยนการรับสมัคร

 1. หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนรับ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน 36 คน
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน) 33 คน
  • นิติศาสตรบัณฑิต 74 คน
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 38 คน
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) 43 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 13 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 33 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (เทียบโอน) 16 คน
  • บัญชีบัณฑิต 33 คน
  • บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 19 คน
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  2) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3) มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตาม ข้อ 1
 3. การรับสมัคร
  • ใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2563
  • พิมพ์ใบชำระค่าสมัครผ่านระบบ และชำระค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์หรือตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2563
  • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
  • ค่าสมัคร 300 บาท
 4. การประกาศผลการคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th


Go To Top