ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 ไม่มีสิทธิ์สอบ 2/2562

IMG

รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2563
หากไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามเวลาที่กำหนด จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้น ๆ


Go To Top