ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


Go To Top