ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

IMG

ผลการพิจารณาสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ภายในวันที่ 22 – 29 พฤศจิกายน 2562


Go To Top