ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคและผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ประจำภาคเรียน 1/2562

IMG

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคและผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ประจำภาคเรียน 1/2562

สำหรับ ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา
ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2562 ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา

สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบ ที่มีเวลาเรียนต่ำว่าร้อยละ 80 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาค หรือ ยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา
ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2562 ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา
การยื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาค ให้นักศึกษาแนบหลักฐานการขาดเรียน กองบริการการศึกษาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการใดๆ จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้นๆ


รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค


Go To Top