ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การสมัครคัดเลือกทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

ประกาศ การสมัครคัดเลือกทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563
โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ตั่งแต่วันที่ 5 - 15 ตุลาคม 2562

  วิธีการส่งใบสมัคร
 1. ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสาร(pdf) ออนไลน์ผ่านระบบ gg.gg/krt-yru-reg ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 ตุลาคม 2562 หรือ
 2. ยืนเอกสารใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ
 3. ส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่ "โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ''คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000''
  โดยเอกสารจะต้องถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (ดูวันที่จากการลงนามของเจ้าหน้าที่ธุรการมหาวิทยาลัยรับจดหมายจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์)
  ***หากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารเกินเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 • เป็นนร.ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ.
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหมู่บ้าน/ตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปีพ.ศ.2567 คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเขตพื้นที่
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นตน
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
 • เอกสารสำหรับผู้สมัครขอทุน(ใบสมัคร) ประกอบด้วย
  • ส่วนที่ 1 ใบสมัคร
  • ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test : PMT)
  • ส่วนที่ 3 แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
 • แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
 • หลักฐานประกอบการสมัคร :
  • ใบรายงานผลการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

***มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนตามใบสมัคร ในช่วงวันที่ 20-31 ตุลาคม 2562
จึงขอความกรุณาให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครมาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

  สอบถามเพิ่มเติมโทร.
 1. อ.จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ 089-870-3296
 2. อ.พุมพนิต คงแสง 094-626-6536


ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf
ดาวน์โหลดใบสมัคร word
ดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน pdf
ดูเขตพื้นที่ภูมิลำเนาที่สามารถขอรับทุนได้
ที่มาและรายละเอียดของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น


Go To Top