ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องจากนักศึกษาได้รับค่าระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 4 โดยยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562


Go To Top