ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการพิจารณาอนุญาติขอสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

IMG

นักศึกษาที่ได้รับผลการพิจารณาอนุญาต ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 13 – 19 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ถึงงานทะเบียนฯ 14 – 26 กรกฎาคม 2562


Go To Top