ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มรย. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

IMG

เวลา สถานที่ 07.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

  • 11 มิถุนายน 2562 : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร, คณะวิทยาการจัดการ
  • 12 มิถุนายน 2562 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะครุศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • 26 มิถุนายน 2562 : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร, คณะวิทยาการจัดการ
  • 27 มิถุนายน 2562 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะครุศาสตร์


Go To Top