ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อรอบเพิ่มเติมครั้งที่1 (สายครู) ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัวที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยกำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังนี้

  1. ใบรายงานตัว โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมปริ้นท์ด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง และอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา นามสกุลไฟล์ .jpg
  2. หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร
  3. รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ขนาด 1 หรือ นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (ขอไฟล์ได้จากทางร้าน เพื่อนำไปอัพโหลดในข้อที่ 1)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  6. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  7. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดูตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา ค่าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท


Go To Top