ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารประกอบ มาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 20 - 505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ์ (อาคาร 20)
ทั้งนี้ การสอบปฏิบัติการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity base Learning) ใช้เวลาปฏิบัติการสอน 15 นาที เนื้อหารายวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


Go To Top