ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวิดีทัศน์ ตามโครงการสรรหานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

IMG

ส่งผลงานเป็น DVD ได้ตั่งแต่วันนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการประกวด วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คุณสมับัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

  • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • สามารถส่งผลงานในนามกลุ่มหรือบุคคลก็ได้
เนื้อหาของผลงาน
  • เนื้อหาของวีดีทัศน์มุ่งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การนำเสนอภาพรวมองค์กร กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ กศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
  • ความยาวของวิดีทัศน์ ไม่เกิน 3 นาที
  • ส่งผลงานในรูปแบบ DVD ไฟล์ HD จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารการอธิบายแนวคิดของวิดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


Go To Top