ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

IMG

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคหรือคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา (ช่องหมายเลข1) กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2562 หากไม่ดำเนินการใดๆ ตามเวลาที่กำหนด จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้นๆ


Go To Top