ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และชดเชยการเรียนการสอน

IMG

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ "จันทร์กะพ้อเกมส์" ครั้งที่10 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมบังคับ และไม่เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และส่งให้คณะพิจารณา


Go To Top