ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561


Go To Top