ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

IMG

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2561 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามเวลาที่กำหนด จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้นๆ


Go To Top