ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2561

IMG

เทอมนี้สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 59 - 60

ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2561


Go To Top