ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมรย. เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

IMG


Go To Top