ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ปิดกลุ่มเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2561

IMG

เนื่องจากมีนักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาน้อยกว่า 25 คน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้ดำเนินการเลือกรายวิชาตามเอกสารประกอบ ให้ทำการปลี่ยนแปลงรายวิชาใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กรกฏาคม 2561

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดในภาคเรียน 1/2561


Go To Top