ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องมารายงานตัว พร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ที่ไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top