ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 20 -901 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561


Go To Top