ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีภาระผูกพันกับศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

IMG

ตามที่งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตาม ทวงถาม ทรัพยากรสารสนเทศจากนักศึกษา ครบทุกขั้นตอนแล้ว พบว่า นักศึกษาตามรายชื่อเอกสารประกอบ มีภาระผูกพันกับศุนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ นั้น

ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ จึงขอส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อขอระงับการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ดังรายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้กองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อ 3 เพื่อระงับการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว


Go To Top