ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาอนุญาตสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

IMG

  • นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุญาตให้สอบปลายภาคให้ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ภายในวันที่ 28 เม.ย. 61 - 6 พ.ค. 61
  • นักศึกษาที่มีผลการพิจารณาไม่อนุญาตให้สอบผลการเรียนจะปรับเป็น E


Go To Top