ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอยกเลิกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 รายวิชา 2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาภาค กศ.บป.

IMG

ให้ดำเนินการจัดสอบปลายภาครายวิชาดังกล่าวขึ้นใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบใหม่ในระบบบริการการศึกษา


Go To Top