ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การแจกบัตรนักศึกษา(ATM) โดยธนาคารกรุงไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ...
ด้วยธนาคารกรุงไทยจะแจกบัตรนักศึกษา ATM สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคาร 20 โดยแบ่งเป็นรอบเช้า (08.30-12.00 น.) และรอบบ่าย (13.00 – 16.30 น.) ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาด้วยนี้

** หมายเหตุ **

  1. การแจกบัตรนักศึกษา ATM ให้นักศึกษาเข้าแถวตามลำดับที่ ของแต่ละคน เช่น ชื่ออยู่ลำดับ 50 จะอยู่แถวที่ 1 (รายละเอียดลำดับตามบัญชีที่ส่งมาด้วยนี้)
  2. การแต่งกาย นักศึกษาภาคปกติแต่งกายชุดนักศึกษา

ผังการรับบัตรนักศึกษา
ลำดับแถว
รายชื่อนักศึกษาส่งธนาคาร 2560


Go To Top