ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ปีการศึกษา 2560

IMG

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ปีการศึกษา 2560


Go To Top