ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2560

IMG

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


Go To Top