ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปีการศึกษา 2560

IMG

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปีการศึกษา 2560


Go To Top