Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/eduservice/web/eduservice.yru.ac.th/public_html/newweb/news/content.php on line 16
ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

IMG

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ภาพจาก ทปอ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เอกสารข้อมูลประกอบ


Go To Top