ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 2

IMG

ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 2

  1. นักศึกษาภาคปกติ (ผูที่เคยเรียนระดับปริญญาตรี) ทุก สาขาวิชาที่ที่ยังไมไดดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ใหเขา เทียบโอนผลการเรียนในระบบเทียบโอน eduservice.yru.ac.th/tiab พรอมดําเนินการให แลวเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (หากมีขอสงสัย ติดตอดานในสํานักงาน)
  2. ใหนักศึกษาที่มีรายชื่อตอไปนี้รับเอกสารเทียบโอนเพื่อ ดําเนินการแกไข ณ งานมาตรฐานการศึกษาดานในสํานักงาน


Go To Top