ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG

ผู้สิทธิ์เข้าศึกษา ให้มารายงานตัว ณ หอประชุมหลังใหญ่ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ดังนี้

  • ใบรายงานตัวเข้าเป็นศึกษามรย. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกใบรายงานตัวดังกล่าวที่ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม print โดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง
  • หลักฐานแสดงผลการเรียน ถ่ายสำเนา 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบของนักศึษามรย. จำนวน 1 รูป 1 นิ้ว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • เงินค่าธรรมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 10,000 บาท


Go To Top