ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การขอรับเอกสารเทียบโอนผลการเรียนเพื่อแก้ไข

IMG

ใหนักศึกษาที่มีรายชื่อตอไปนี้รับเอกสารเทียบโอนเพื่อ ดําเนินการแกไข ณ งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา


Go To Top