Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/eduservice/web/eduservice.yru.ac.th/public_html/newweb/news/content.php on line 16
ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การขอรับเอกสารเทียบโอนผลการเรียนเพื่อแก้ไข

IMG

ใหนักศึกษาที่มีรายชื่อตอไปนี้รับเอกสารเทียบโอนเพื่อ ดําเนินการแกไข ณ งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา

เอกสารข้อมูลประกอบ


Go To Top