ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 32 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัว ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา 13.00 - 16.30 น. ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะถือว่าสละสิทธิ์

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

  • ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าไปกรอกข้อมูลที่ eduservice.yru.ac.th/entrance (ระบบรายงานตัวพร้อมใช้งานได้ในวันเสาร์ที่24 มิ.ย. 60) พร้อม print ด้วยกระดาษ A4 สีชมพู
  • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
  • รูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรตามเอกสารแนบท้าย

ดูรายชื่อผู้และรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ


Go To Top