ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอเพื่อขออนุมัติผลการศึกษาและขออนุมัติการให้ ปริญญาบัตร ต่อสภามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

IMG

บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอเพื่อขออนุมัติผลการศึกษาและขออนุมัติการให้ ปริญญาบัตร ต่อสภามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)


Go To Top