ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเลือกเสรีที่ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560

IMG

รายวิชาเลือกเสรีที่ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ทำการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกเสรีใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย


Go To Top