Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/eduservice/web/eduservice.yru.ac.th/public_html/newweb/news/content.php on line 16
ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเลือกเสรีที่ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560

IMG

รายวิชาเลือกเสรีที่ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ทำการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกเสรีใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารข้อมูลประกอบ


Go To Top