ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การคืนสภาพนักศึกษา กรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์

IMG

การคืนสภาพนักศึกษา กรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์

ให้ดำเนินการ ดังนี้

  • ให้นศ.ยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อกองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (แบบคำร้องรับได้ที่ กองบริการการศึกษา ช่องหมายเลข 1 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องที่หน้าเว็บกองบริการการศึกษา)
  • ประกาศผลการพิจารณาการคืนสภาพนักศึกษาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
  • นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้คืนสภาพแล้ว รับคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ณ กองบริการการศึกษา ช่องหมายเลข 2 เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพ(เงินค่าะรรมเนียมการขอคืนสภาพ จำนวน 1,000 บาท)
  • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
  • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบเทียบโอนผลการเรียน ภายในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


Go To Top