ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดบัญชีรายชื่อตามไฟล์แนบ


Go To Top