ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้มารายงานตัว ณ หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 30  -  31  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 11.30 น.  และเวลา  13.00 – 15.30 น.

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว  ดังนี้
1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกใบรายงานตัวดังกล่าว ที่ http://eduservice.yru.ac.th/eentrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง
2.  หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรดังนี้
   - ระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี  และหลักสูตร 5 ปี  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  4  (ปพ.1)  ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา  2 ฉบับ  มหาวิทยาลัยจะคืนฉบับจริงให้ภายหลังการตรวจสอบแล้ว
   - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (สำหรับหลักสูตรที่รับนักศึกษาจบอนุปริญญา หรือเทียบเท่า) ระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา  2  ฉบับ  และมหาวิทยาลัยจะคืนฉบับจริงให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐาน ให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยสำเร็จก่อน วันที่ 30  มีนาคม  2560  มาแสดงแทน และให้นำหลักฐานที่สำเร็จการศึกษามาให้มหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  30  มิถุนายน 2560
3.  รูปถ่ายปัจจุบัน   ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  ถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ  พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง      และมหาวิทยาลัยจะคืนให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

6.  เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา   จำนวน   1,000  บาท

7.  เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  รายละเอียดดังประกาศแนบท้ายประกาศนี้
8.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น  เครื่องแบบนักศึกษา  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  ประมาณ  2,000  บาท

30  มีนาคม  2560:
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
31  มีนาคม  2560:
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต

**** ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว   ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะถือว่าสละสิทธ์

ดูรายละเอียดที่นี่


Go To Top