ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกลุ่มภาคีฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG

ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

หรือ ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดในวันสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- ให้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมกันเวลา 8.30 น.
- ณ หอประชุมเล็ก : คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- ณ หอประชุมใหญ่ : คณะวิทยาการจัดการ และ คณะครุศาสตร์
- สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน


Go To Top