ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงดการเรียนการสอน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่  17  มีนาคม  2560  เพื่อไม่ให้เกิดผลการทบต่อการเรียนการสอนภาคปกติ  มหาวิทยาลัยจึงประกาศงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว  ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำแผนการเรียนการสอนชดเชยนอกเวลาราชการ


Go To Top