ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิตินักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
link banner
e-Learning
ค้นหาจาก google
  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 

จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะครุศาสตร์ 12 หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ 10 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 12 หลักสูตร

รวม 45 หลักสูตร


จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คณะ/สาขาวิชา จำนวนหลักสูตร
คณะครุศาสตร์ 5

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 14
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ 9

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 16

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
รวม 44