ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิตินักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
link banner
e-Learning
ค้นหาจาก google
  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 

จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะครุศาสตร์ 12 หลักสูตร

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 หลักสูตร

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
 • ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
 • ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • นิติศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ 10 หลักสูตร

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 12 หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

รวม 45 หลักสูตร