ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิตินักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
link banner
e-Learning
ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ : งานมาตรฐานการศึกษา
เรื่อง : รายชื่อประธานหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559)
โดย : cherry
เข้าชม : 857
เสาร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
A- A A+
        

รายชื่อประธานหลักสูตร ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2558 


คณะครุศาสตร์ 
1 การศึกษาปฐมวัย อาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา
2 จิตวิทยา อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ
3 การประถมศึกษา นางสาวชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข
4 การสอนอิสลามศึกษา อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด
5 พลศึกษาและสุขศึกษา อาจารย์นุสรัน  เฮาะมะ
6 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.สิทธิชัย  แพงทิพย์

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
7 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผศ.ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล
8 ค.บ.คณิตศาสตร์ อาจารย์นุชนาถ เต็มดี
9 ค.บ.คอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ  ผดุง
10 ฟิสิกส์ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
11 เคมี ผศ.ประยูร  ดำรงรักษ์
12 ชีววิทยา อาจารย์ฉันทนา  รุ่งพิทักษ์ไชย
13 จุลชีววิทยา อาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์  ดาลี
14 เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ
16 สุขศึกษา ผศ.สุรีย์พร สุทธวีร์กูล
17 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
18 เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์
19 วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.อรรถพล  อดุลยศาสน์
20 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย อาจารย์จันทนา  มีชัยชนะ
21 สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์อัญชลี พงศ์เกษตร
22 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต อาจารย์กนกกร มอหะหมัด
 
คณะวิทยาการจัดการ 
23 การจัดการ อาจารย์กัลยารัตน์  พินิจจันทร์
24 การตลาด อาจารย์ปวีณา เจะอารง
25 การบัญชี  อาจารย์อับดุลเราะห์มาน  สาและ
26 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ
27 นิเทศศาสตร์ อาจารย์ฎาวิณี ต่วนมูดอ
28 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (บธ.บ.) อาจารย์ศุภาวิณี  กิติวินิต
29 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม
30 ธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ลาวัณย์  ทิพย์มาศ
31 นศ.บ.วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อดิจิทัล อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน


คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
32 ค.บ.ภาษาไทย อาจารย์สุรัสวดี  นราพงศ์เกษม
33 ค.บ.ภาษาอังกฤษ อาจารย์คอลีเยาะ  เจ๊ะโด
34 ค.บ. สังคมศึกษา อาจารย์มลิวรรณ  รักษ์วงศ์
35 ภาษาไทย อาจารย์ซูไรดา เจะนิ
36 ภาษาจีน อาจารย์วรทา  รุ่งบานจิต
37 ภาษามลายู อาจารย์ไซนีย์ ตำภู
38 ภาษาอังกฤษ 4 ปี อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี  หะยีสะนิ
39 การพัฒนาชุมชน อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
40 ศล.บ. ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ อาจารย์ปราโมทย์  ศรีปลั่ง
41 รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
42 นิติศาสตร์ ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
43 ศล.บ. การออกแบบศิลปกรรม อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น
44 สารสนเทศศาสตร์ อาจารย์บุปผา ไชยแสง
 
                                               ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

งานมาตรฐานการศึกษา5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อประธานหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559) 26/มี.ค./2559
      แนวปฏิบัติในการรับทราบให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 10/มี.ค./2559
      แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4/ธ.ค./2558
      ตัวอย่างการจัดทำ สมอ.08 (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร) 4/ธ.ค./2558
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2553 17/ก.ย./2558