92 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม"

(4 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม" มีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกี่ยรติจากคณะวิทยากร ที่ให้เกียรตินำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรศ. ดร.สุรพล บุญลือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 72 คน

           
Go To Top