91 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการวัดและการประมวลผล ด้วยระบบออนไลน์

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการวัดและการประมวลผล ด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะการวัดและการประมวลผล และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวัดและการวิจัยการศึกษา ในการนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยคราจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น จำนวน 93 คน

                       
Go To Top