90 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่ 3"

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่ 3" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วัธนสุนทร ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ การจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดวิชาในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปปรับใช้ในการออกแบบชุดวิชา ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 78 ท่านซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 15 สิงหาคม และ 22 สิงหาคม 2564

                             
Go To Top